Om oss

Copyright © 2017 Fjällsäter kulturgård

Vi träffade varandra på en gemensam 1-årig nordisk universitetskurs där vi reste runt i Norden och fick möjlighet att teoretisk såväl som i praktiken fördjupa oss i kulturanalys med den nordiska friluftslivstraditionen som tema...


Jacob kom från Köpenhamns Universitet och Sofia från Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Under årets gång blev vi ett par, och efter avsluttade C-uppsatser, bachelorexaminationer och idrottslärarutbildningar fortsatte vi vår resa tillsammans.


Efter olika avstickare till både Danmark och i Sverige samt med en mix av medvetna val och tillfälligheter hamnade vi här i den Värmländska skogen. Vi hittade ”vårt” ställe:  Fjällsäter. Vi hade tur och fick köpa fastigheten, och en vecka efter att vi sett gården för första gången parkerade vi bilen här… Detta var våren 2006, och på den vägen är det.


Fjällsäter hade stått obrukad i nära på 45 år och hade det som ibland kallas ”ett visst renoveringsbehov och enkel standard”. Men vi såg möjligheterna och var redo att anta uppdraget att återta denna fina kulturhistoriska miljö från storskogens intrång. Detta har betytt att vi flera gånger har blivit kallade ”Nybyggare” – vi opponere oss varje gång då det här bevisligen har bott och funnits folk i farten i flera hundra år, det finns många tecken på det. Så om vi är nå´t så kan man kanske kalla oss ”Återbrukare” med ett större perspektiv.

Sedan 2006 har vi arbetet med det här projektet med hänsyn till både det kultur- och naturarv som vi har valt att försöka förvalta. Ett arbete som fortskrider i olika takt… Livet händer och vi har även under tiden t.ex. bildat familj och startat företag. Men vi arbetar ständigt på att utöka graden av självhushållning, bryta mer odlingsbar mark och beteshagar samt renovera de gamla husen och uthusen.


Vi har även succesivt byggt upp en blandad djurhållning med gamla allmogeraser och har med tiden även börjat att använda ett annat epitet: ”Mikroproducent”. För vi delar gärna med oss av det eventuella överskott vi kan förmå att driva fram.


Viktiga ledord för oss i detta är bl.a.:

varsamhet, biodiversitet, autenticitet och livscykeltänkande.

Begrepp som även är essentiella i vår utveckling av, och arbetet med de tjänster vi erbjuder externt

Ett axplock ur våra tankar

Direkt återkoppling

För att kunna få känna denna samhörighet och utveckla viktiga jordnära insikter är vi övertygade om att det fordras direkta upplevelser och möten med naturen, dess mångfald och dynamik samt andra medmänniskor och deras idéer och visioner. Detta står i stark kontrast till att vi lever i en värld där fler än någonsin har ”sett” otroligt mycket (andrahandsupplevelser), men förstahandsupplevelserna - det vi har ”mött” - relativt sett utgör en mycket liten del. Vi anser att det här är en utmaning för oss alla att ta oss an. För ju större avståndet blir mellan det vi ”sett” och det vi ”mött” desto fler illusioner får vi leva med.


Det finns såklart olika och oanade sätt att försöka minska detta avstånd – här finns inget rätt eller fel. För vår del var förstahandsupplevelser en viktig del av syftet med vårt eget idkande av friluftsliv innan vi kom til Fjällsäter. Det hade en stor plats i vår vägledning av grupper av allehande slag och i olika sammanhang. Men efter att vi kom hit – till en plats där naturens öppna tilltal gör sig påmint bara man öppnar ögonen och vi i själva vårt leverne upplever naturens rytmer och processer, har suget efter att bege sig ut på tur inte varit stort. Vi får i det dagliga konkret och snabb feed-back i det vi gör och erbjuds även tilfällen till genuin förundran och reflektion. Sammantaget är alltihop viktigt för att fördjupa vår upplevelse av att ingå i ett större sammanhang.


Det är viktigt för oss att kunna erbjuda möjligheten till autentiska möten även till andra. Vi ser fram emot ditt deltagande i samtal om idéer, visioner och tillvägagångsätt och medverkan till ömsesidig motivation och inspiration. Ta även chansen att gå ut på den upptäcksfärd som det är att genom Skapande, Mästring och Kunskap lägga grunden för att upplevqa Känskap (fritt efter R.Isberg). Känskap om naturen, känskap om tillvaron, känskap om… diskursen är öppen.

Långsiktiga perspektiv

Nå…   ”om oss” – svårt att fatta sig kort, så hoppas ni har kommit hit.


Avslutningsvis tror vi på att för att bygga en framtid där även vår art finns med så är det essentiellt att skapa en växelverkan mellan teori och praktik – mellan ”huvudets” och ”handens” kunskap och via detta låta autentiska och inspirerande möten försiggå. Dessa i sin tur ger möjlighet till att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser. I denna filosofi är allas bidrag viktiga, alla försök räknas och bringar oss ett steg vidare i vår gemensamma fördjupning och finputsning av vår återanknytning till det som är viktigt!


Vi ses

Sofia och Jacob

Medlem i

Förbundet Sveriges Småbrukare

Ta dig tid att gå in på hemsidan och länka dig sedan vidare

Kunskapsbärare

Genom åren har vi insett nödvändigheten av att det finns kunskap och färdigheter att tillgå inom de enkla, småskaliga, hantverksmässiga och hållbara metoderna. Vi har haft turen att få träffa sådana ”kunskapsbärare”, som i olika skeden har hjälpt oss vidare.


Att vara kapabel att nyttja kunskap och beprövade metoder från förr, för att bygga för framtiden är ingen dikotomi. För att kunna lyckas i det vi vill jobba gentimot krävs en forståelse för gamla metoder och material OCH en öppenhet för de nyare rönen som, om vi kombinerar dessa rätt, är viktiga för att nå de miljömässiga och hälsomässiga samt ekonomiskt försvarbara lösningar som behövs.

 

Vi för vår del har så smått börjat räkna oss som en del av denna grupp av kunskapsbärare, och har glädjen över att få vara med om, vad vi upplever som ett ökande lokalt och globalt uppvaknande, där modet till att på riktigt ompröva vad som är (livs-)kvalité växer. Många har erfarit att vi inte lever i en omvärld, utan att vårt förhållande till Tellus vilar på en relation. Vi är en del av helheten – ingen kan komma undan detta. Alla initiativ och försök räknas och gör skilland och vi fornimmer att mycket viktigt och riktigt är på gång både i vår ”när-” och ”fjärrmiljö”.